Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Informačná elektronická nástenka

Informačnú elektronickú nástenku zriadila spoločnosť POZAGAS ako prevádzkovateľ PZZP Láb 4. stavba pre uľahčenie sekundárneho obchodovania s uskladňovacou kapacitou (článok 28 Prevádzkového poriadku).

Účelom zriadenia a prevádzkovania informačnej elektronickej nástenky spoločnosťou POZAGAS je sprostredkovanie kontaktu medzi účastníkmi trhu s plynom - zákazníkom a potenciálnym záujemcom o uskladňovaciu kapacitu. V prípade, ak máte záujem o publikovanie vašej ponuky alebo vášho dopytu na informačnej elektronickej nástenke, zašlite v štrukturovanej forme ponuky alebo dopytu na e-mailovú adresu marketing@pozagas.sk nasledovné údaje:

  1. obchodné meno a kontaktné údaje (zodpovedná osoba, e-mail, telefón) účastníka trhu s plynom
  2. ponúkaná, resp. dopytovaná uskladňovacia kapacita v členení na pracovný objem (v mil. Sm3), vtlačný výkon (v mil. Sm3/deň), ťažobný výkon (v mil. Sm3/deň)
  3. časové obdobie, na ktoré sa ponuka, resp. dopyt vzťahuje
  4. spôsob sekundárneho obchodovania (prevod práv a povinností, prenechanie práv a povinností, predaj plynu v zásobníku).

Informačná nástenka slúži na publikáciu vašich ponúk a dopytov na sekundárnom trhu s uskladňovacou kapacitou.

Za obsah publikovaných ponúk a dopytov zodpovedá výlučne príslušný užívateľ informačnej elektronickej nástenky. Užívateľ informačnej elektronickej nástenky má právo kedykoľvek požiadať o stiahnutie publikovanej ponuky alebo dopytu. Ponuka alebo dopyt bude na informačnej elektronickej nástenke publikovaná 2 týždne, pokiaľ príslušný užívateľ informačnej nástenky neuvedie inú lehotu, maximálne však 4 týždne.

Za účelom podporovania sekundárneho trhu a jeho transparentnosti, POZAGAS publikuje zoznam záujmových skupín, ktorý obsahuje:

* kontaktné údaje súčasných klientov, ktorí súhlasili so zverejnením v zozname klientov
* kontaktné údaje potenciálnych záujemcov, ktorí súhlasia so zverejnením v zozname záujemcov

V prípade záujmu o uverejnenie vašich kontaktných údajov v jednom z horeuvedených zoznamov, kontaktujte nás prosím na nasledujúcej adrese: marketing@pozagas.sk

Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo nepublikovať, prípadne stiahnuť ponuku alebo dopyt najmä v prípade, ak ponuka alebo dopyt nie je v súlade s účelom zriadenia informačnej elektronickej nástenky. Spoločnosť POZAGAS si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky využívania informačnej nástenky.

Publikovanie ponuky, resp. dopytu na informačnej elektronickej nástenke nie je možné právne vymáhať.

POZAGAS a.s. nezodpovedá za správnosť a obsah publikovaných informácií účastníkov trhu s plynom, umiestnených na informačnej elektronickej nástenke. POZAGAS a.s. koná v tomto prípade len ako sprostredkovateľ komunikácie, pričom nie je účastníkom komunikácie. Zriadenie a prevádzkovanie informačnej elektronickej nástenky nezaväzuje POZAGAS a.s. sprostredkovať alebo zabezpečiť žiadaný sekundárny obchod s uskladňovacou kapacitou.

späť