Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Jednotlivé služby

Ďalšie služby umožňujú zákazníkom vhodnou kombináciou dotvoriť si základný produkt podľa svojich individuálnych potrieb.

Súvisiace ďalšie služby:

  1. jednotlivá pevná služba vo forme voľného pracovného objemu plynu a/alebo voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu,
  2. jednotlivá prerušiteľná služba vo forme voľného pracovného objemu a/alebo voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu na dennej báze,
  3. zmena formy Balíčka služieb-BU zo Sezónneho BU na Flexibilný BU a naopak,
  4. ďalší Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod,
  5. zastupovanie zákazníka spoločnosti POZAGAS pri colných deklaráciách.

Ďalej spoločnosť POZAGAS v rámci podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou ponúka:

  1. prevod Plynu medzi účtami uskladneného plynu v Zásobníku,
  2. prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prenechanie práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu,
  4. prevod Plynu medzi Zásobníkom a prepojeným zásobníkom a naopak,
  5. prevádzkovanie nástenky pre zverejnenie ponúk na obchodovanie s Uskladňovacou kapacitou (bulletin board) medzi účastníkmi trhu s Plynom.

Spoločnosť POZAGAS v rámci rozvoja Uskladňovacej kapacity môže ponúknuť rozvojovú (testovaciu) uskladňovaciu kapacitu na prerušiteľnej báze.

Pre podrobnosti pozri Prevádzkový poriadok a Technické podmienky

späť