Novinky
OVS Výber dodávateľa strážnej služby 2020 – 2024
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje Obchodnú Verejnú Súťaž na dodávateľa strážnej služby v ...
Viac | 13. 12. 2019 |
Uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila dňa 5.6.2019 začiatok predaja uskladňovacej kapacity pre sezónu ...
Viac | 05. 06. 2019 |

»Zobraziť všetky správy

Produkty a služby

Spoločnosť POZAGAS poskytuje v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami a s prihliadnutím na technické parametre zásobníka nasledovné služby:

  1. služba uskladňovacej kapacity, poskytovaná vo forme Balíčka služieb (Bundled Unit - BU) je tvorená kombináciou pracovného objemu, maximálneho vtlačného výkonu a maximálneho ťažobného výkonu
  2. jednotlivé služby, najmä jednotlivá služba vo forme voľného pracovného objemu, voľného vtlačného alebo voľného ťažobného výkonu.
  3. služby podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou.
  4. doplnková služba zásobníka - služba dopravy plynu do/z prepojeného zásobníka
  5. iné služby v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

 

V zmysle platného Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z. z. spoločnosť POZAGAS a.s. uplatňuje dohodnutý prístup k zásobníku. Na služby aplikuje trhové princípy tvorby ceny. Aktuálne ceny za poskytované služby sú zverejňované v sekcii cenník.

POZAGAS a.s. ponúka služby uskladňovacej kapacity ako aj ostatné služby na dlhodobej aj krátkodobej báze.

Služby poskytované našou spoločnosťou plne rešpektujú príslušné právne predpisy venované pravidlám obchodovania s uskladňovacou kapacitou.