Zodpovedné
podnikanie

Posilňujeme dosah a postavenie našej spoločnosti v rámci miestnej komunity

Budova

Zodpovedné podnikanie

Paragraf

Zodpovedné podnikanie v regióne je kľúčovým faktorom pre udržateľný rozvoj a spoločenskú prosperitu.  Spoločnosť POZAGAS a.s. pri svojej činnosti zohľadňuje záujmy zamestnancov, miestnej komunity a životného prostredia.

Svojim zamestnancom vytvára pracovné podmienky, ktoré umožňujú dosahovanie stanovených cieľov spoločnosti najmä bezpečným spôsobom. Smerom navonok si napĺňa svoj záväzok voči spoločenskému prostrediu, na ktorý má činnosť spoločnosti dosah a prispieva tým k ekonomickej stabilite regiónu, ako aj k jeho sociálnemu a environmentálnemu blahu. 

POZAGAS a.s. je stabilným partnerom v regióne Záhorie, pomáha rozvoju miestnych komunít a aktívne pôsobí  v oblasti sponzorských aktivít. Zameriavame sa na zlepšovanie a skvalitňovanie života obyvateľov regiónu najmä v oblasti zdravotníctva, školstva, charity, humanity, telovýchovy a kultúry.

Nemenej citlivo spoločnosť POZAGAS a.s. vníma svoj záväzok voči životnému prostrediu, ktorému prispôsobujú všetky vykonávané aktivity. 

 

Politika kvality bezpečného manažovania prevádzkových procesov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Informovanie verejnosti podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií


Správy o oprávnenom meraní emisií na strediskách zásobníka POZAGAS:
 

Správa o oprávnenom meraní emisií v stredisku ZS6 Malacky za rok 2023

Správa o oprávnenom meraní emisií v stredisku ZS6 Malacky za rok 2020

Správa o oprávnenom meraní emisií v stredisku ZS7 Jakubov za rok 2020