Ochrana
osobných údajov

Plne rešpektujeme základné práva a slobody fyzických osôb 

Budova

Ochrana osobných údajov

Paragraf

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť POZAGAS zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR") a v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Plnenie informačnej povinnosti

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť POZAGAS poskytuje dotknutej osobe v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov (t. j. v čase ich získavania od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po ich získaní).

Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vystupuje v postavení dozorného orgánu, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie o jednotlivých právach dotknutej osoby vrátane spôsobu ich uplatnenia sú uvedené v informácii týkajúcej sa konkrétneho účelu spracúvania (napr. pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sú všetky požadované informácie uvedené v informácii spracovanej spoločnosťou POZAGAS na tento konkrétny účel) a sú dostupné na webovom sídle spoločnosti POZAGAS v časti ochrana osobných údajov.
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - kamerové systémy
Informácia o spracúvaní osobných údajov - prístupové systémy
Informácia o spracúvaní osobných údajov - uchádzač o zamestnanie
Informácia o spracúvaní osobných údajov - žiadosti dotknutých osôb