Skladovacie
služby

Plná škála moderných, skladovacích služieb reflektujúca požiadavky účastníkov trhu s plynom

Sluzby

Skladovacie služby

Paragraf

Zásobník POZAGAS ponúka kombináciou svojho geografického umiestnenia v blízkosti plynárenských koridorov a jedinečnej konektivity vynikajúci nástroj pre bezpečnosť dodávok plynu alebo potrebnú vyvažovaciu flexibilitu pre trh s plynom.

Spoločnosť POZAGAS a.s. poskytuje v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami a s prihliadnutím na geologické a technické parametre zásobníka  celú paletu moderných a spoľahlivých služieb, pričom tieto plne rešpektujú príslušné právne predpisy venované pravidlám obchodovania s uskladňovacou kapacitou.

V zmysle platnej legislatívy spoločnosť POZAGAS a.s. uplatňuje dohodnutý prístup k zásobníku a na služby aplikuje trhové princípy tvorby ceny. Aktuálne ceny za poskytované služby sú zverejňované v sekcii Cenník.

 Pri obchodovaní so zemným plynom si náš zákazník môže vyskladať potrebnú produktovú sadu, obsahujúcu nasledovné prvky:

Základné služby

Náš základný produktový článok je služba uskladňovacej kapacity. Skladá sa z kombinácie pracovného objemu, vtlačného a ťažobného výkonu v určenom pomere. Umožňuje podľa potreby plyn do zásobníka vtláčať, alebo spätne ťažiť, pričom sa zvyčajne uplatňuje vtlačná a ťažobná krivka daného skladovacieho produktu. Zákazník si pri zazmluvnení zvolí jeden, alebo kombináciu viacerých vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov. Všeobecne sú k dispozícii produkty s flexibilitou 120 až 130 dní vtláčania a ťažby na krátkodobej alebo dlhodobej báze.

Viac informácií o základných službách.

Doplnkové služby

Dodatočnú hodnotu zásobníka možno zužitkovať viacerými doplnkovými službami flexibility. Medzi obľúbené patrí napríklad služba  dodatočného vtlačného a dodatočného ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze. Zákazník o túto službu požiada zvýšenou nomináciou na vtláčanie alebo ťažbu plynu. Ďalšou využívanou  doplnkovou službou je prevod medzi účtami v zásobníku alebo využitie unikátneho prepojenia susedných infraštruktúr pomocou prevodu plynu medzi zásobníkom POZAGAS a prepojeným zásobníkom.

Viac informácií o doplnkových službách.

Inovatívne služby

Svet plynárenstva je v neustálom pohybe a vývoji, pričom požiadavky na inováciu poskytovaných služieb nezaostávajú za inými energetickými sektormi. Rozvoju nových produktov venujeme patričnú pozornosť výsledkom čoho je niekoľko inovácií a unikátnych produktov najmä na poli príležitostného obchodovania s plynom, kde ponúkame spoločné využitie zvýšenej volatility cien plynu alebo služby podporujúce financovanie zásob zákazníka.

Viac informácií o inovatívnych službách.