Sekundárny
trh

Umožňuje účastníkom trhu s plynom predaj nevyužívanej uskladňovacej kapacity alebo jej časti 

Sluzby

Sekundárny trh

Paragraf

Zákazník na právo v prípade potreby využiť nasledovné možnosti pre sekundárne obchodovanie s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou v prospech tretej strany:

 

  • prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  • prenechanie práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu.

S výnimkou prevodu medzi účtami uskladneného plynu v rámci zásobníka POZAGAS, kde protistrany prevodu svoj zámer oznamujú spoločným oznámením o prevode, podlieha sekundárne obchodovanie súhlasu spoločnosti POZAGAS a.s. 

Viac informácií o sekundárnom obchodovaní  nájdete v článku 26 Prevádzkového poriadku.

Platforma na rezerváciu sekundárnej kapacity

Platformu na rezerváciu sekundárnej kapacity zriadila spoločnosť POZAGAS pre uľahčenie sekundárneho obchodovania s uskladňovacou kapacitou (článok 26 Prevádzkového poriadku).

Účelom zriadenia a prevádzkovania platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity spoločnosťou POZAGAS je publikácia vašich ponúk a dopytov na sekundárnom trhu s uskladňovacou kapacitou a sprostredkovanie kontaktu medzi účastníkmi trhu s plynom - zákazníkom a potenciálnym záujemcom o uskladňovaciu kapacitu. V prípade, ak máte záujem o publikovanie vašej ponuky alebo vášho dopytu na platforme na rezerváciu sekundárnej kapacity, kontaktujte nás prosím na nasledujúcej adrese: marketing@pozagas.sk.

Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo nepublikovať, prípadne stiahnuť ponuku alebo dopyt najmä v prípade, ak ponuka alebo dopyt nie je v súlade s účelom zriadenia platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity. Spoločnosť POZAGAS si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky využívania platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity.