Predaj
skladovacej kapacity

Aktuálne Tendre na predaj vybraných skladovacích služieb

Sluzby

Predaj kapacity

Paragraf

POZAGAS a.s. poskytuje účastníkom trhu s plynom prístup do zásobníka transparentným a nediskriminačným spôsobom. Uskladňovacia kapacita sa spravidla prideľuje vo verejnej súťaži (tendri) vyhlásenej pre danú skladovaciu sezónu. 

Uskladňovaciu kapacitu prideľujeme v rozsahu produktov a služieb definovaných Prevádzkovým poriadkom a/alebo Súťažnými podmienkami stanovenými pre danú verejnú súťaž.

Registrácia protistrán

Registrácia protistrany pre obchodnú spoluprácu so spoločnosťou POZAGAS je prvým krokom k zaisteniu integrity a bezpečnosti vzájomného obchodného vzťahu. Súčasťou registrácie protistrany je KYC procedúra umožňujúca komplexné overenie identity, vhodnosti a rizík spojených s udržiavaním obchodného vzťahu s protistranou. 

 

Detailné informácie o postupe registrácie nájdete v dokumentácii nižšie:

Registrácia (postup pre registráciu protistrán)

Registračný formulár

KYC dotazník

Nadpis

Flexibilná uskladňovacia kapacita pre sezónu 2024/25

Text

Predaj flexibilnej skladovacej kapacity na sezónu 2024/25 formou súťaže T/1/2023.

Uskladňovacia kapacita bude ponúkaná formou flexibilného uskladňovacieho produktu BASIC 100/130 ponúkaného na pevnej báze s minimálnou dobou vtláčania 100 a ťažby 130 dní pre každý smer procesovania plynu pre obdobie skladovacej sezóny 2024/25.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašej účasti v Tendri T/1/2023, produktová špecifikácia vyhlásenia jednotlivých aukcií sú popísané nižšie v Súťažnej dokumentácii.

 

Súťažná dokumentácia:

Súťažné podmienky, úprava k 17.6.2024

Žiadosť o prístup do zásobníka

Zmluva o skladovaní plynu

Prevádzkový poriadok

Technické podmienky

Nadpis

Krátkodobá uskladňovacia kapacita S.T.A.C.

Text

Časť voľnej skladovacej kapacity bude ponúkaná vo forme krátkodobej skladovacej kapacity S.T.A.C.

Produkt S.T.A.C. je krátkodobá spreadová obchodná príležitosť so skladovacou kapacitou na základe predtým uzatvorenej Rámcovej zmluvy o skladovaní plynu.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa krátkodobej skladovacej kapacity S.T.A.C. sú popísané v dokumentácii tendra nižšie.

 

Súťažná dokumentácia:

Všeobecné podmienky pre obchodovanie s kapacitou S.T.A.C (EN verzia)

Rámcová zmluva o skladovaní plynu pre kapacitu S.T.A.C. (EN verzia)

Prevádzkový poriadok

Technické podmienky