Obstarávanie

Verejné obchodné súťaže na obstarávanie tovaru, služieb, údržby a opráv

Budova

Obstarávanie

Paragraf

Zmluvné vzťahy spoločnosti POZAGAS  pri obstarávaní tovaru, služieb, údržby a opráv sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú pri zmluvách medzi spoločnosťou POZAGAS a.s. a fyzickou alebo právnickou osobou ako dodávateľom predmetu obstarávania. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý upravuje všeobecné pravidlá zmluvných vzťahov medzi fyzickými a právnickými osobami.
 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2016

Dodávka GU pre Výmena GU 2024 v prevádzke ZS6

Obchodná verejná súťaž Dodávka GU pre Výmena GU 2024 v prevádzke ZS6


Súťažná dokumentácia:

Súťažné podklady

Príloha č. 2


Poznámka: Prílohu č. 1 nezverejňujeme (bude poskytnutá iba prihláseným navrhovateľom).